Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

OGŁOSZENIE

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków w ramach projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Janów” w ramach Działania 5.1: „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 W dniu 23.02.2017 r. (czwartek) o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Janowie ( sala konferencyjna ) odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania do inwestycji opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE)

 Na co można składać wnioski:

 • montaż instalacji kolektorów słonecznych ( ciepła woda użytkowa )
 • montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych (energia elektryczna )
 • montaż instalacji w układzie mieszanym ( typ 1 i typ 2)

 Kto może wystąpić o dofinansowanie :

 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy Janów, będące właścicielem lub współwłaścicielem budynku/lokalu mieszkalnego

 Główne warunki przystąpienia do programu:

 • Instalacje zamontowane na budynkach i na konstrukcjach nośnych nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej lub gospodarczej – przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.
 • Nieruchomość, której dotyczy wniosek nie może mieć już zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych,
 • Budynek, na którym będą zainstalowane panele fotowoltaiczne/kolektory słoneczne nie może posiadać pokrycia z materiałów zawierających azbest,
 • Brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy na dzień złożenia Wniosku (weryfikacja przez pracowników Urzędu),
 • Właściciel zobowiązuje się przez okres trwałości projektu ( 5 lat ) do ubezpieczenia budynku oraz posiadanej instalacji kolektorów słonecznych/instalacji ogniw fotowoltaicznych
 • Właściciel wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i zobowiązuje się do partycypacji w kosztach realizacji projektu w wysokości 30 % wartości kosztów ogólnych projektu
 • Warunkiem przystąpienia do danego projektu jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w tym projekcie wraz z odpowiednią ankietą techniczną oraz podpisanie z Gminą Janów umowy dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych. Dokumenty te należy złożyć w Urzędzie Gminy w Janowie w nieprzekraczalnym terminie od dnia 23 lutego 2017 r. do 02 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków uzyskać można osobiście w Urzędzie Gminy w Janowie w pokoju nr 8 i 16, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Janowie.

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy