Mapa Gminy

Sesja on-line

Terminarz Wywozu Odpadów I - XII 2019

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

           Związek Gmin "Kumiałka-Biebrza" informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" tj. firmą BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły.

Powyższa umowa została zawarta na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Wynagrodzenie ryczałtowe należne wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 883 872,00 zł. Za jeden rok wynagrodzenie wynosi 441 936,00 zł.

 

Porównując lata poprzednie opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów rośnie. W latach ubiegłych opłaty kształtowały się następująco:

- II półrocze 2013 r. - 313 283,50 zł

- 2014 r. - 323 935,20 zł

- 2015 r. - 414 067,68 zł

- 2016 r. - 422 366,40 zł

            W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Związku Gmin oraz z PSZOK w Korycinie.

Zgodnie z postanowieniami umowy z nieruchomości zamieszkałych odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

1) odpady zmieszane gromadzone w pojemnikach - odbierane 1 raz w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem;

2) odpady selektywne tj. :

- tworzywa sztuczne, metale i puszki aluminiowe gromadzone w workach żółtych - odbierane 1 raz w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem,

- szkło gromadzone w workach zielonych - odbierane 1 raz w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem,

- papier i tektura gromadzone w workach niebieskich - odbierane 1 raz w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem,

- popiół gromadzony w workach szarych - odbierany 1 raz w miesiącu w sezonie grzewczym tj. w miesiącach: X, XI, XII, I, II, III, IV. Ponadto popiół będzie odbierany poza sezonem grzewczym  1 raz w miesiącu tj. w V, VI i IX - zgodnie z ustalonym harmonogramem.

            Zostanie również zorganizowany odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz elektrozłomu w ramach tzw. "wystawki" w miesiącu maju. Każdy będzie mógł wystawić tego rodzaju odpad przed posesją w dniu odbioru.

            Harmonogramy odbioru każdego rodzaju odpadu będą dostępne w Biuletynie informacji publicznej Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" na stronie zg-kumialka-biebrza.pbip.pl, na stronach internetowych gmin: Janów i Korycin oraz będą zostawiane tradycyjnie w formie pasków przy odbiorze odpadów.

Prognoza pogody
Janów

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+