Mapa Gminy

Sesja on-line

Terminarz Wywozu Odpadów I - XII 2019

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

    W związku z rozpoczęciem "Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020" , którego nadrzędnym celem jest wspieranie procesów rozwojowych na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy,  Gmina Janów (Polska) nawiązała współpracę transgraniczną z Rejonem Grodzieńskim (Białoruś) celem uzyskania środków finansowych z UE na planowane inwestycje infrastrukturalne. 

    Obustronną współpracę rozpoczęto 19.08.2016 r. podpisując z Rejonem Grodzieńskim porozumienie wyrażające chęć podjęcia działań służących wspieraniu wymiany doświadczeń w zakresie kultury, sportu , turystyki i promocji jak również w sferze socjalnej, informacyjnej oraz społecznej. Wyrażono również chęć podjęcia działań wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych na swoich terytoriach. 
     Obustronna współpraca zaowocowała przygotowaniem wspólnej koncepcji projektu transgranicznego,  w którym obie strony zadeklarowały chęć budowy konkretnych obiektów
służących zwiększeniu dostępu do usług społecznych zarówno na terenie Polski jak i na Białorusi.
    W dniu 21.12.2016 r. w Grodnie doszło do spotkania obu stron celem parafowania wspólnego wniosku o dofinansowanie oraz podpisania oświadczeń partnerskich tj. Beneficjenta wiodącego (Gmina Janów) oraz Partnera (Grodno District Centre for Social Services)

   Delegacja, która udała się do Grodna składała się z władz samorządowych Gminy Janów. W spotkaniu tym uczestniczyli: p. Czesław Kiejko (Wójt Gminy), p. Jerzy Pogorzelski (Sekretarz Gminy), p. Dorota Bogdan (Skarbnik Gminy) oraz p. Antoni Rymarski (Przewodniczący Rady Gminy). Stronę białoruską reprezentowali przedstawiciele
Grodzieńskiego Centrum Usług Socjalnych (Grodno District Centre for Social Services) wraz z panią dyrektor Anzhelą Dauhashej oraz przedstawiciele Rejonowego Grodzieńskiego Komitetu Wykonawczego (Гродненский районный исполнительный комите) na czele z Wicestarostą Rejonu Grodzieńskiego p. Stanisławem Żywolewskim.
    Do 31.12.2016 r. wspólny projekt współpracy zostanie złożony w Centrum Projektów Europejskich w Warszawie we
Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina gdzie do końca marca 2017 r. zostanie poddany wstępnej ocenie. Efektem pozytywnego rozpatrzenia tego wstępnego wniosku będzie zaproszenie do złożenia właściwej aplikacji celem uzyskania środków finansowych na realizacje zamierzonych prze obie strony inwestycji.

Prognoza pogody
Janów

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+