Mapa Gminy

Sesja on-line

Terminarz Wywozu Odpadów I - XII 2019

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Wsparcie inicjatyw lokalnych – ruszają pierwsze nabory wniosków

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 z końcem roku ruszają pierwsze konkursy związane z możliwością składania projektów na realizację lokalnych inicjatyw.

Wszystkie informacje dotyczące aktualnych naborów są umieszczone na stronie internetowej: www.biebrza-leader.pl wraz ze szczegółowym wskazaniem dokumentacji konkursowej, warunków przyznania pomocy oraz zasad wsparcia.

Środki finansowe na realizację operacji w ramach LSR pochodzą z dwóch źródeł: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (9 mln zł) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (18 mln zł). W najbliższych latach w ramach ogłaszanych naborów wniosków środki te trafią m.in. do przedsiębiorców, jak również do innych podmiotów z naszego obszaru, na realizację projektów inwestycyjnych oraz projektów „miękkich”, skierowanych m.in. do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Głównym celem Lokalnej Strategii Rozwoju jest wzrost potencjału społeczno-gospodarczego z poszanowaniem dziedzictwa historyczno-przyrodniczego. Dlatego też LSR zakłada wydatkowanie 4,5 mln zł ze środków PROW dla przedsiębiorców na rozwój firm oraz na ich założenie. Nowi przedsiębiorcy będą mieli szansę uzyskania premii na założenie firmy w wysokości 60 tys. zł. Istotnym warunkiem przyznania wsparcia dla przedsiębiorców już funkcjonujących oraz planujących założenie działalności jest tworzenie nowych miejsc pracy.

Duża część środków trafi również do samorządów na projekty rewitalizacyjne, z których będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Inwestycje będą mogły dotyczyć m.in. ulepszania estetyki miejscowości, uporządkowania i zagospodarowania przestrzeni publicznej czy też udostępniania terenów dla mieszkańców. Z uwagi na zgłaszane podczas konsultacji społecznych potrzeby związane z ochroną dziedzictwa kulturowego naszego obszaru, także planowane są nabory wniosków na obiekty zabytkowe (wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków). W kolejnych latach także projekty z zakresu infrastruktury społecznej będą mogły być realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ważną rolę w strategii odgrywają projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Duży nacisk został położony na wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Programów Aktywności Lokalnej, wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej i Centrów Integracji Społecznej. Planowane jest również wsparcie małych szkół tj. do 100 uczniów oraz przedszkoli.

Z uwagi na chęć wsparcia działalności organizacji pozarządowych Lokalna Strategia Rozwoju zakłada również realizację projektów grantowych, dotyczących dziedzictwa kulturowego oraz działań aktywizujących społeczność lokalną. Podmiotem odpowiedzialnym za wybór grantobiorców i udzielanie grantów będzie Lokalna Grupa Działania. Tym samym pomysły np. stowarzyszeń, które nie dysponują często żadnymi środkami finansowymi będą mogły być realizowane za pośrednictwem LGD.

Wszystkie osoby zainteresowane ubieganiem się o wsparcie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 uzyskają informacje w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola lub pod nr tel. (85) 71-28-307, www.biebrza-leader.pl

 

Prognoza pogody
Janów

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+