Mapa Gminy

Sesja on-line

Terminarz Wywozu Odpadów I - XII 2019

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

ZAWIADOMIENIE

     Zarząd Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" zawiadamia, że Zgromadzenie Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2016 r. przyjęło nową metodę naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami, stawki opłat oraz nowy druk deklaracji.

 

     Uchwały w powyższej sprawie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 17 czerwca 2016 r. pod pozycjami:

- poz. 2547 - Uchwała Nr VII/31/16 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

- poz. 2548 - Uchwała Nr VII/32/16 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"

Wymienione uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 października 2016 r.

 

     W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy są zobowiązani złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 31 sierpnia br.

Deklaracje należy składać w Biurze Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza", ul. Słowiańska 14 w Korycinie. Deklaracje można również składać w Urzędzie Gminy Janów, w każdą środę począwszy od 13 lipca 2016 r. oraz przez platformę ePUAP.

Nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 października 2016 r. są następujące:

 1) gdy odpady są zbierane w sposób selektywny:

            - od gospodarstwa domowego 1-osobowego - 15 zł

            - od gospodarstwa domowego 2-osobowego - 30 zł

            - od gospodarstwa domowego 3-osobowego - 40 zł

            - od gospodarstwa domowego 4-osobowego i więcej - 45 zł

2) gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny:

            - od gospodarstwa domowego 1-osobowego - 30 zł

            - od gospodarstwa domowego 2-osobowego - 60 zł

            - od gospodarstwa domowego 3-osobowego - 80 zł

            - od gospodarstwa domowego 4-osobowego i więcej - 90 zł

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić kwartalnie bez wezwania na wydzielony indywidualny numer rachunku bankowego, u sołtysa bądź w Biurze Związku Gmin w terminach do: 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia.

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości zostanie wystawiony tytuł wykonawczy. Organem egzekucyjnym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego.

 

W załączeniu:

- druk deklaracji

- oryginał pisma

- uzasadnienie

 Przewodniczący Zarządu

Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"

Mirosław Lech

 

Prognoza pogody
Janów

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+