Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
ℹ️ DLACZEGO ROSNĄ OPŁATY ZA WYWÓZ ŚMIECI

➡️ Mieszkańcy wielu polskich miast i gmin płacą w tym roku więcej za wywóz śmieci. W niektórych przypadkach wzrost opłat jest nawet dwukrotny. Wśród przyczyn wzrostu opłat za śmieci samorządy wymieniają wprowadzenie przez rząd drastycznej podwyżki opłaty za składowanie odpadów (tzw. opłata marszałkowska). W 2015 roku było to 24 zł za tonę, a obecnie wynosi już 170 zł, z kolei w roku 2020 r. - 270 zł.

➡️ Wyższe stawki opłat za odbiór odpadów są też efektem m.in. wzrostu cen energii, paliwa czy płacy minimalnej. Wszystko to przekłada się później na oferty składane przez firmy do przetargów, ogłaszanych przez gminy.

➡️ Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę zostało uregulowane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z przepisami art. 6r w/w ustawy System gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę ma się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

‼️ Mówiąc wprost: Gmina nie może ani dokładać do odbioru odpadów, ani na tym zarabiać‼️ Rolą władz samorządu jest odpowiednie dopasowanie stawek za odbiór od mieszkańców do całościowej kwoty, wynikającej z przetargu – tak, aby system się samofinansował. ‼️ Ustawodawca zakazał dopłacania do gminnych systemów z innych środków, niż wpływy z opłaty od mieszkańców. Każda próba pokrycia tych kosztów z budżetu samorządu, zostanie uznana za naruszenie prawa‼️

➡️ Pole manewru jest więc mocno ograniczone, a właściwie żadne. Bo z jednej strony podwyżki wiążą się z niezadowoleniem mieszkańców (którzy myślą, że to wina radnych czy wójta), z drugiej – ustawa o finansach publicznych obliguje samorząd gminy do dbałości o finanse gminne i do przestrzegania przepisów.

➡️ Jak informuje Portal Samorządowy przetargi w kolejnych gminach kończą się podwyżkami opłat za odbiór odpadów, a wzrost opłat dla mieszkańców wynosi 30, 40, a nawet 80 procent. Z informacji z gmin na terenie całej Polski wynika, iż w przetargach startuje jeden lub co najwyżej dwóch wykonawców, a więc prawie nie ma konkurencji.

➡️ Przepisy, które wprowadził ustawodawca, spowodowały więc, że koszty wywozu śmieci muszą wzrosnąć. Tegoroczne zmiany związane z systemem gospodarki śmieciowej nałożyły bowiem na gminy w całym kraju nowe obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

➡️ Na wzrost opłat za wywóz śmieci wpłynęły:

• decyzje rządu dotyczące wprowadzenia obowiązkowej zbiórki selektywnej z podziałem na pięć typów odpadów (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady i odpady zmieszane),
• wprowadzenie obowiązkowej zbiórki selektywnej, która powoduje prawie trzykrotny wzrost liczby odbiorów odpadów oraz czterokrotny wzrost liczby obowiązkowych wyjazdów do poszczególnych punktów odbioru odpadów,
• wzrost opłaty marszałkowskiej za każdą tonę odpadów trafiających na składowisko. W 2015 roku opłata wynosiła 120 złotych za tonę, obecnie 170 złotych, w roku 2020 wzrośnie do 270 zł,
• rosnące koszty zagospodarowania i przetwarzania odpadów oraz dodatkowe opłaty
za niektóre odpady,
• wzrost kosztów ubezpieczenia zakładów gospodarki odpadami,
• wprowadzenie obowiązkowego monitoringu w miejscach magazynowania odpadów,
• wymuszone nowymi przepisami prawa inwestycje związane z magazynowaniem
i przetwarzaniem odpadów oraz dostosowaniem zakładów gospodarki odpadami
do zmieniających się wymogów technologicznych i zwiększonych wymogów przeciwpożarowych,
• ustawowe ograniczenie górnych stawek opłat dla nieruchomości niezamieszkałych
i przerzucanie ciężaru na mieszkańców,
• wzrost kosztów energii dla przedsiębiorców oraz wzrost kosztów paliwa,
• wzrost kosztów pracy – rosnąca płaca minimalna wymusza wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych przy odbiorze i zagospodarowaniu odpadów.

➡️ Wskazane wyżej powody wzrostu cen za wywóz odpadów znacząco wpływają na podniesienie kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Po dokonaniu weryfikacji kosztów w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz po uwzględnieniu wszystkich wymogów gminy zmuszone zostały do wprowadzenia nowych stawek opłat.

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy