Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

OBWIESZCZENIE ‼️

Realizując Plan Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janów - Wójt Gminy Janów informuje, iż przystępuje do złożenia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, wniosku o uzyskanie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy.

Dotacje udzielane będą na demontaż, wywiezienie i unieszkodliwienie azbestu, lub w przypadku gdy azbest jest już zdemontowany – na jego wywiezienie i unieszkodliwienie.
Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Forma i poziom dofinansowania - Dotacja:
a) do 100 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;
b) do 70 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;
c) do 40 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

Nadmienia się, iż dofinansowanie nastąpi tylko w przypadku gdy Gmina Janów otrzyma dotację na zadania z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

▶️ Szczegółowych informacji udziela Pan Maciej Sieńko, pok. nr 8, tel. (085) 721 62 88 w.181.

▶️ Formularze deklaracji o zamiarze przekazania do unieszkodliwienia w 2020 r. odpadów zawierających azbest, w których należy wskazać ilość odpadów niebezpiecznych, dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Janów, a także na stronie internetowej Gminy Janów pod adresem: http://www.janow.com.pl/. Termin złożenia deklaracji - 31.12.2019 r.

♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️

http://wfosigw.bialystok.pl/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-…

Do pobrania:

- Wniosek o dofinansowanie usunięcia azbestu Gmina Janów

- Klauzula informacyjna

- informacja RODO

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy