Mapa Gminy

Sesja on-line

Terminarz Wywozu Odpadów I - XII 2019

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

ZAPROSZENIE

            Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu V sesji Rady Gminy Janów, które odbędzie się 25 marca 2015 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy z następującym porządkiem:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja z pracy Wójta Gminy Janów.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2015 – 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia /nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 r.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Janów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.

13. . Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych gminy.

15. Informacja z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie za 2014 rok.

17. Informacja Wójta Gminy Janów z realizacji uchwał Rady Gminy Janów za 2014 rok.

18. Informacja z wyjazdów szkoleniowych radnych i sołtysów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

19. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Janów.

20. Wolne wnioski.

21. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Rymarski

Prognoza pogody
Janów

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+