Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

ZAPROSZENIE

            Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu V sesji Rady Gminy Janów, które odbędzie się 25 marca 2015 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy z następującym porządkiem:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja z pracy Wójta Gminy Janów.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2015 – 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia /nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 r.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Janów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.

13. . Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych gminy.

15. Informacja z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie za 2014 rok.

17. Informacja Wójta Gminy Janów z realizacji uchwał Rady Gminy Janów za 2014 rok.

18. Informacja z wyjazdów szkoleniowych radnych i sołtysów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

19. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Janów.

20. Wolne wnioski.

21. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Rymarski

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy